Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn
(Vietnamese)

Chúa Tể Những Chiếc, Lord of the Rings (Vietnamese)

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn (Vietnamese), purchased on-line from fahasa.com, Ho Chi Minh City in 2020 (paperback)

Tolkien, J.R.R. Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Translated by Thị Thu Yến Nguyễn, Trần Việt Đặng, and Lý An. Vol. 1, Doàn Hộ Nhẫn. Nhã Nam, 2013. ISBN: 978-604-9877-34-6

———. Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Translated by Trần Việt Đặng and Lý An. Vol. 2, Hai Tòa Tháp. Nhã Nam, 2013. ISBN: 978-604-976-657-2

———. Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Translated by Thưy Tâm and Lý An. Vol. 3, Nhà Vua Trở Về. Nhã Nam, 2014. ISBN: 978-604-976-658-9