මුදු වල අධිපතියා
(Sinhala)

[Mudu vala adhipatiyā]

මුදු වල අධිපතියා, Lord of the Rings (Sinhala)

මුදු වල අධිපතියා (Sinhala A), purchased on-line from Grantha.lk, Moratuwa, Sri Lanka in 2021 (paperback)

Tolkien, J.R.R. මුදු වල අධිපතියා. Translated by Kaveesha Nadun Kaggodaarachchi and Upekha Draupadhi Rajapaksha. Vol. 1, බල මුදුවේ මිතුරු හවුල-පළමු කොටස. MusesBooks, 2018.  ISBN: 978-955-37-2703-9

———. මුදු වල අධිපතියා. Translated by Kaveesha Nadun Kaggodaarachchi and Upekha Draupadhi Rajapaksha. Vol. 2, බල මුදුවේ මිතුරු හවුල-දෙවන කොටස. MusesBooks, 2019.  ISBN: 978-955-37-2708-4

Only FR, in two volumes, has been published so far. These volumes were tricky to find on-line because most Sri Lankan on-line booksellers are out of stock or they won't ship to the United States. Even the publisher lists it as out of stock. After searching by the Sinhala title of FR, I found grantha.lk and easily ordered it.  When they wrote back and said they didn't have it on their shelves, but would get one from the publisher, I was expecting another, "Sorry, we can't get it" message, but was surprised a couple of weeks later when they notified me that they were shipping it that day. 

මුදු වල අධිපතියා (Sinhala B), purchased on-line from Grantha.lk, Moratuwa, Sri Lanka in 2023 (paperback)

Tolkien, J.R.R. මුදු වල අධිපතියා. Translated by Kaveesha Nadun Kaggodaarachchi and Upekha Draupadhi Rajapaksha. Vol. 1, බල මුදුවේ මිතුරු හවුල. MusesBooks, 2023.  ISBN: 978-624-5579-64-8

———. මුදු වල අධිපතියා. Translated by Upekha Draupadhi Rajapaksha. Vol. 2, මිතුරු හවුලේ විසිර යෑම. MusesBooks, 2023.  ISBN: 978-624-5579-65-5

Only FR and TT have been published so far.