דער האַר פֿון די פֿינגערלעך
(Yiddish)

[Der har fun di fingerlekh]

דער האַר פֿון די פֿינגערלעך, Lord of the Rings (Yiddish)

דער האַר פֿון די פֿינגערלעך (Yiddish), purchased on-line from Amazon in 2016 (paperback)

Tolkien, J.R.R. דער האַר פֿון די פֿינגערלעך. Translated by Berish Goldshteyn. Vol. 1, די חבֿרותא פֿון דעם פֿינגערל, 2014. ISBN: 978-1-5004-1022-3

———. דער האַר פֿון די פֿינגערלעך. Translated by Berish Goldshteyn. Vol. 2, די צװײ טורעמס, 2015. ISBN: 978-1-5121-2903-8

———. דער האַר פֿון די פֿינגערלעך. Translated by Berish Goldshteyn. Vol. 3, דער צוריקקער פֿון דעם קיניק, 2016. ISBN: 978-1-5176-5447-4